Thông báo đổi mẫu, nhãn sản phẩm

Số tiếp nhận thông bảo của cục ATTP số 713